Sunday, January 27, 2019

Saturday, May 15, 2010

پست شماره 1 ویرایش شد نگران نباشید!

این مطالب پس از سالها امروز ویرایش می شود.
من خیلی نمی دانم چگونه از بلاگر استفاده کنم. الان هم نمی دانم! نمی دانستم و نمی دانم صحیح تر است. البته باید دانست که نداستن عیب نیست و به دنبال فهمیدن رفتن، خوب است!

اینجا یک مقدار غیر منطقی به نظر می رسد!